•  


      خانم دکتر ربابه شیخ الاسلام: رئیس  خانم دکتر زهرا عبداللهی: نایب رئیس
     
  آقای دکتر چنگیز اسفندیاری: خزانه دار  خانم دکتر آزیتا حکمت دوست: دبیر
     
  خانم دکتر پریسا ترابی :عضو خانم دکتر گلبن سهراب : عضو
     
  آقای دکتر آریو موحدی : عضو خانم دکتر آرزو رضا زاده : عضو
     
   
  آقای دکتر احسان حجازی:عضو  
     
  آقای محمد احمدی : بازرس آقای علی پزشکی: بازرس

   


اخبار و تازه ها
سمینار ها و همایش ها
نمایشگاه ها
کارگاه های آموزشی
طرح ها و برنامه ها

دکتر ربابه شیخ الاسلام

رئیس انجمن