مرکز آموزش مهارتي انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران ( اعتلاء )،  مرکز آموزشی در حوزه غذا و تغذیه است که فعالیت خود را زير نظر مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی  آغاز نموده است.

اهداف اين مرکز:

الف) آموزش هاي مهارتي و حرفه اي نظام سلامت
ب)استفاده از ظرفيت هاي موجود در کشور براي تربيت نيروي انساني ماهر در حوزه غذا، تغذیه و سلامت
ج) استقرار نظام اعتباربخشي آموزش مهارتي و حرفه اي علوم  غذا، تغذیه و سلامت
د) ارتقاي کيفيت آموزش هاي مهارتي و حرفه اي
هـ) توسعه آموزش هاي مهارتي و حرفه اي در راستاي نيازهاي جامعه
 

وظايف مركز:

• بسط و گسترش آموزش هاي مهارتي و حرفه اي نياز محور و تقاضا محور
• سازماندهي و هدايت مهارت هاي حرفه اي با بهره گيري از تجربيات موفق ملی و بين‌المللي
• تأمين نيازهاي حرفه اي و مهارتي فراگيران در سطوح پايه و پيشرفته
• صدور مجوز و گواهي معتبر دوره ها