اعضای هیات مدیره  

 
خانم دکتر ربابه شیخ الاسلام   رئیس
             

خانم دکتر آزیتا حکمت دوست   نایب رئیس
                  

خانم فاطمه احمدیان      دبیر 
                      
آقای علی پزشکی      خزانه دار
                                        

خانم دکتر پریسا ترابی        عضو                    

آقای  دکتر مجید محمد شاهی     عضو              

خانم  دکتر لادن گیاهی            عضو          

 

بازرس

آقای  محمد احمدی                         
 
خانم ماریا فروتن