از شرکت کنندگان محترم کارگاه ها درخواست می گردد که به هر طریقی که هزینه کارگاه را به شماره کارت 6219861036872066 بنام ربابه شیخ الاسلام و علی پزشکی واریز نمودید ، کارگاه مورد نظر را انتخاب نموده و نسبت به ثبت مشخصات خود و بارگزاری تصویر فیش اقدام نمایید ، در صورت تکمیل ثبت نام جمله ثبت نام با موفقیت انجام شد را مشاهده خواهید نمود

به اطلاع می رساند امتیازات شما از روز بعد از برگزاری کارگاه بمدت 10 روز مهلت ثبت دارد، لطفا درصورتیکه بعد از 7 روز امتیاز شما ثبت نشده بود با انجمن تماس بگیرید
با توجه به تاکید دفتر آموزش های مداوم وزارت بهداشت؛  امتیاز بازآموزی  به میزان ساعات حضور فرد در برنامه های حضوری محاسبه می گردد و در صورت غیبت امتیازی به فرد ثبت نامی داده نمی شود.