خانم دکترربابه شیخ الاسلام:رئیس    خانم دکتر زهرا عبداللهی: نایب رئیس
     
 
آقای دکتر چنگیز اسفندیاری: خزانه دار    خانم دکتر آزیتا حکمت دوست: دبیر
     
                                                                                           
خانم دکتر پریسا ترابی :عضواصلی   خانم دکتر گلبن سهراب : عضواصلی
     
 
 آقای دکتر آریو موحدی : عضواصلی     خانم دکتر آرزو رضا زاده : عضوعلی البدل
     
              
آقای دکتر احسان حجازی:عضوعلی البدل    آقای محمد احمدی : بازرس اصلی
     
                      
آقای علی پزشکی: بازرس علی البدل   خانم زیبا کاوه ئی : مدیر داخلی