انجمن علمي غذا و تغذيه حامي سلامت ايران در سال 1385 با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شد و به شماره 22638 به ثبت رسيده و از سال 1387 شروع به فعاليت کرده است.
انجمن علمي غذا و تغذيه حامي سلامت ايران، انجمني است علمي و غير دولتي با هدف كمك به بهبود تغذيه در جامعه و حمايت از آن دسته افراد، صنايع و اصناف وابسته به غذا و تغذيه كه يكي از مقاصد اصلي خويش را ، حفظ و ارتقاي سلامت جامعه قرار می دهند. ملاك داوري در اين باره آخرين يافته هاي علمي و سياست‌هاي كشوري ناظر بر غذا و تغذيه خواهد بود.
این انجمن با برقراري ارتباط با سازمان ها و موسسه هاي دولتی و غیر دولتی كه وظایف و عملکردشان به نوعي با غذا و تغذيه پيوند دارد؛ با راهنمایی علمی و عملی برای استفاده بهتر از منابع ، با پيشنهاد سياست ، نشر پيام و يا جلب حمايت ، در جهت تدوین سیاستهای غذا و تغذیه ای حامی سلامت تلاش می کند.
همچنین ازطریق ارتباط با سازمان هاي معتبر بين المللي در جهت انتقال دانش به روز در حوزه غذا و تغذیه فعالیت می نماید.