انجمن علمي غذا و تغذيه حامي سلامت ايران، انجمني است علمي و غير دولتي با هدف كمك به بهبود وضعیت غذا و تغذيه در جامعه و حمايت از آن دسته افراد، صنايع و اصناف وابسته به غذا و تغذيه كه يكي از مقاصد اصلي خويش را ، حفظ و ارتقاي سلامت جامعه قرار می دهند. ملاك داوري در اين باره آخرين يافته هاي علمي و سياست‌هاي كشوري ناظر بر غذا و تغذيه خواهد بود.
انجمن امیدوار است به عنوان حلقه اتصال میان متخصصین ، تولید کنندگان و مصرف کنندگان، آنها را به همگرایی در تامین سلامت آحاد جامعه در حیطه غذا و تغذیه تشویق نماید .همچنین با برقراري ارتباط با سازمان ها و موسسه هاي دولتی و غیر دولتی كه وظایف و عملکردشان به نوعي با غذا و تغذيه پيوند دارد؛ با پيشنهاد سياست های موثر جهت تدوین سیاستهای غذا و تغذیه ای حامی سلامت و مشاوره های علمی برای استفاده بهتر از منابع ،و ارتقای آگاهی جامعه ازطریق نشر پيام و جلب حمايت تلاش می کند.
انجمن ازطریق ارتباط با سازمان هاي معتبر بين المللي در جهت انتقال دانش به روز به ارتقای دانش اعضای خود در حوزه غذا و تغذیه اهتمام می نماید.